Arbre

Arbres genealògics de Cognoms


La genealogia és la tècnica o disciplina científica que ens permet estudiar i esbrinar l'ascendència i descendència familiar d'una persona, establint la relació entre ells i obtenint-ne així el llinatge o estirp, alhora que podem per altre part, definir-la també com una ciència auxiliar de moltes altres disciplines com la Història, la Genètica, la Sociologia, etc.

En l'actualitat, s'ha produït un increment realment important per l’interès entre la ciutadania en general per conèixer els seus avantpassats i investigar el seu propi llinatge, els seus orígens, produint-se així una autèntica democratització de la genealogia en general, apartada dels àmbits pròpiament mes nobiliaristes a que ha estat de sempre associada.

Una de les representacions gràfiques mes comunes per establir les relacions genealògiques es la descrita per mitja d'un arbre genealògic, les branques del qual representen les diverses generacions que originades des del tronc central, originen noves branques i així successivament, donant una forma visual i molt mes entenedora dels enllaços entre tots els representats.


Arbre Buela

Arbre genealògic principal
anar-hi...

Arbre Illa

Arbre genealògic principal
anar-hi...


Cercar cognom

Introduir nom o cognom a cercar:

.: Per a la cerca, cal introduir com a minim 3 digits del cognom a localitzar.
Denominació de parentius

APUNT

Relació de les diverses denominacions de parentius
anar-hi...

Ernest Casadesús Anfrons © 2006
Darrera actualització de dades: 30/12/2017